องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
104535   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)    3.09M
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    9.91M
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖    85.65k
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ (ครั้งที่ 2)    188.55k
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่    373.63k
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่    3.32M
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปีถัดไป (พ.ศ.2566)    756.3k
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565    683.05k
ประกาศ อบต.แก้งๆก่ เรื่อง งดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565    407.6k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    538.09k
ประกาศสภา อบต.แก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2565    745.32k
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ 2565    312.7k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์    137.68k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ    133.28k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ    117.65k
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12    298.59k
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563    286.48k
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11    299.01k
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10    331.99k
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8    302.39k
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9    296.73k
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7    299.43k
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 6    294.84k
แผนอัตรากำลัง (2561-2563)    4.05M
แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)    5.58M
ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2562    16.33M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1