องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์  เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
159   คน
สถิติทั้งหมด
158807   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
  วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
 • ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
  ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
 • การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
  การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
 • โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
  โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออ...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่...
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการ กอง...
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการ กอง...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้จัดโค...
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้จัดโค...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ...
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สายนานางศิลป์ นานายปิยะ)
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าห้วยหมากพริกแห้ง)
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ครั้งที่ 22/2566
ลงข่าว : 22/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 113
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สายนานางศิลป์ - นานายปิยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 120
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าห้วยหมากพริกแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/09/2023 โดย : เจ้าหน้าที่ 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 18/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 92
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 08/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 92
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2566
ลงข่าว : 17/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 87
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 118
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 111
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 152
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 118
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ลงข่าว : 04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 158
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 159
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 08/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 293
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 05/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 267
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
22/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2024 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2024 : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน ๕๙๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2024 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการรณรงค์การควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2024 : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการรณรงค์การควบคุมไฟป่าและทำแนวกันไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2024 : ซื้ออาหารเสริมนม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2023 : จ้างเหมาประกอบหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการเทศกาลกล้วยน้ำว้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในพิธีทำบุญ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามโครงการเทศกาลเล่นโหวดประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2023 : จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามโครงการเทศกาลเล่นโหวดประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กุมภาพันธ์ 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธ.ธกส
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ