องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์  เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
49603   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงา...
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงา...
 • ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565
  ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565
 • ประชุมสภาครั้งแรก
  ประชุมสภาครั้งแรก
 • โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
  โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
 • ซ่อมแซมบ้านคนพิการ
  ซ่อมแซมบ้านคนพิการ
 • มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพิการโดยท...
  มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพิการโดยท...
 • การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย...
  การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย...
 • การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู...
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู...
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
 • การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบา...
  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบา...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
  การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
 • การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
  การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ 2565
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการช่วยงานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการช่วยงานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 27/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการช่วยงานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 19/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 19/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษา ประจำปี 2565 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 19/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
ลงข่าว : 13/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤศจิกายน 2564
ลงข่าว : 13/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 2564
ลงข่าว : 04/01/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
ลงข่าว : 30/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 53
สรุปเดือน มกราคม 2564
ลงข่าว : 29/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
แบบสรุปเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ลงข่าว : 29/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 34
แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564
ลงข่าว : 28/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 65
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
14/01/2022 : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2022 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2021 : ซื้อผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ ๑ ถนนซอยบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคำผาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
ดีลโด้ ( อ่าน 2 / ตอบ 0 )
    โดย : ดีดี  เซ็กทอย   เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 : 23:37   
เซ็ก ทอม ( อ่าน 2 / ตอบ 0 )
    โดย : ดีดี  เซ็กทอย   เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 : 18:03   
PG slotพบเกมสล็อตใหม่แห่งปี ( อ่าน 8 / ตอบ 0 )
    โดย : วาน  วาน   เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565 : 16:25   
PG slot ( อ่าน 18 / ตอบ 0 )
    โดย : วาน  วาน   เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565 : 18:43   
pg-slot.game พีจี ( อ่าน 17 / ตอบ 0 )
    โดย : วันนา  จันทร์แสง   เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 : 12:18   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โยธาไทย
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมจัดหางาน
 • กรมสรรพากร