องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์  เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
104539   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย...
  โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย...
 • วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่...
  วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่...
 • วันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.แก้งไก่ ได่...
  วันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.แก้งไก่ ได่...
 • ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยง...
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยง...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล...
 • วันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบต.แ...
  วันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบต.แ...
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริห...
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริห...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่...
 • โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำป...
  โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำป...
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
 • เทศกาลเล่นโหวดประจำปี 2565 ระหว่างวัน...
  เทศกาลเล่นโหวดประจำปี 2565 ระหว่างวัน...
 • ในวันที่ 17 ม.ค. 2566 อบต.แก้งไก่ได้เ...
  ในวันที่ 17 ม.ค. 2566 อบต.แก้งไก่ได้เ...
 • กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ...
  กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ...
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตร...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตร...
 • จิตอาสาปลูกป่า ณ ห้วยเย็น เนื่องในวัน...
  จิตอาสาปลูกป่า ณ ห้วยเย็น เนื่องในวัน...
 • ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ...
  ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ...
 • กิจกรรมจิตอาสา วัดป่าวังนาค บ้านสังกะลี
  กิจกรรมจิตอาสา วัดป่าวังนาค บ้านสังกะลี
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ...
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
ลงข่าว : 24/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13/2566
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12/2566
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566
ลงข่าว : 25/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 16/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 19/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 12/05/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 01/04/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 51
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 30
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ลงข่าว : 04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 48
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 49
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 08/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 164
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 05/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 156
สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2565
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 187
สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 279
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/05/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของงานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 (สายป่าช้าเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : จ้างเหมาตกแต่งสถาทีที่ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะกรรมการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤษภาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมทางหลวง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมจัดหางาน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธ.ธกส
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น