องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
20   คน
สถิติทั้งหมด
19883   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
 • โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
  โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
 • การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
  การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
 • การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพ...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
 • การประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
  การประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
 • ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพ...
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพ...
 • การช่วยเหลือภัยแล้ง
  การช่วยเหลือภัยแล้ง
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1...
 • มอบถุงยังชีพเบื้องต้น(วาตภัย)รอบ2
  มอบถุงยังชีพเบื้องต้น(วาตภัย)รอบ2
 • พายุฤดูร้อน รอบที่2
  พายุฤดูร้อน รอบที่2
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญที่ 3 ประจำปี 2563
ลงข่าว : 31/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 09/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 65
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562
ลงข่าว : 08/01/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 191
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 07/01/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 29/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 203
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงข่าว : 29/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อในสัตว์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 11/09/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 194
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/09/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 196
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
18/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ้มน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2020 : ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (ถนนแยกทางหลวง 2376 ทางบ้านโสกกล้า - บ้านหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2020 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ เส้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2020 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมูที่ ๑ (จำนวน ๒ เส้น)
21/07/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2020 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศาลปกครอง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมบัญชีกลาง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • โยธาไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน