องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์  เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
334   คน
สถิติทั้งหมด
184704   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
  วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
 • ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
  ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
 • การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
  การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
 • โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
  โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออ...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่...
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการ กอง...
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการ กอง...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้จัดโค...
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้จัดโค...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ...
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ (ครั้งที่ 2)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการหประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
ลงข่าว : 20/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 20
ลงข่าว : 15/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 19
ลงข่าว : 15/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลงข่าว : 16/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการประจำรถกู้ชีพ - กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 15
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 18
ลงข่าว : 02/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-3980 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 02/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 02/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สายนานางศิลป์ นานายปิยะ)
ลงข่าว : 05/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 157
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 08/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 167
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2566
ลงข่าว : 17/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 161
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 195
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 180
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 216
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 187
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ลงข่าว : 04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 229
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 240
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 08/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 368
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 05/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 351
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
21/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อถุงยังชีพมอบผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 2667 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2024 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ -๒๖๖๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2024 : ซื้อวัสดุสำนักง่าน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โยธาไทย
 • กรมจัดหางาน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมสรรพากร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล