องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
18192   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพ...
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
 • การประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
  การประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
 • ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพ...
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพ...
 • การช่วยเหลือภัยแล้ง
  การช่วยเหลือภัยแล้ง
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1...
 • มอบถุงยังชีพเบื้องต้น(วาตภัย)รอบ2
  มอบถุงยังชีพเบื้องต้น(วาตภัย)รอบ2
 • พายุฤดูร้อน รอบที่2
  พายุฤดูร้อน รอบที่2
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)
 • ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพ...
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพ...
 • จุดตรวจจุดสกัดกั้นเฝ้าระวังการแพร่ระบ...
  จุดตรวจจุดสกัดกั้นเฝ้าระวังการแพร่ระบ...
 • การประชุมดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ...
  การประชุมดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ...
 • การช่วยผู้ประสบภัย(วาตภัย)
  การช่วยผู้ประสบภัย(วาตภัย)
 • วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม2563
  วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม2563
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญที่ 3 ประจำปี 2563
ลงข่าว : 31/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 09/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 51
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562
ลงข่าว : 08/01/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 179
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 07/01/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 169
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 29/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 186
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงข่าว : 29/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อในสัตว์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 11/09/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 182
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/09/2561 โดย : เว็บมาสเตอร์ 187
ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง หลักเหณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้องจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (30/06/2563 ) 29
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
04/08/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ เส้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2020 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมูที่ ๑ (จำนวน ๒ เส้น)
21/07/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2020 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2020 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างปริ้นงานและถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2020 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2020 : ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2020 : ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ออมสิน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมทางหลวง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมจัดหางาน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล