องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
104539   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
24/05/2566 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 5
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566 5
11/05/2566 : คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของงานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
25/02/2566 : ประกาศ ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม และ บ้านโสกกล้า 41
31/03/2566 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 (สายป่าช้าเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
22/02/2566 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (สายเนินสวยยางตู้สวน) 22
22/03/2566 : ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 48
01/02/2566 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 (สายนาตู้อู้ด-ไปฝายน้ำล้นห้วยจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
10/01/2566 : ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 46
23/12/2565 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (ถนนสายห้วยกกยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
23/12/2565 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (ถนนสาบห้วยกกยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
02/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (สายข้างโรงเรียนสังคมวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
30/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
30/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (สายป่าช้าบ้านสังกะลี - น้ำโสมและถึงสวนนายพิพัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
29/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77
29/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
28/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายแลวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
28/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
28/11/2565 : รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 62
03/10/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการช่วยงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55
24/11/2565 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (สายคุ้มโนนบก - ทุ่งนาแล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
23/11/2565 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (สายข้างโรงเรียนสังคมวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
24/11/2565 : ยกเลิกประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (สายข้างโรงเรียนสังคมวิทยา) 66
23/11/2565 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (สายข้างโรงเรียนสังคมวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
23/11/2565 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (สายป่าช้าบ้านสังกะลี - น้ำโสมและถึงสวนยางนายพิพัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61
18/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
18/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
18/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
14/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
11/11/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2565 62
10/11/2565 : ประกาศชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
10/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
10/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๔-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
10/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๔๑๗๒ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60
10/11/2565 : ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 58
10/11/2565 : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 63
08/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
04/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
04/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65
04/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๔๑๗๒ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66
04/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
04/11/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายนาแลบ้านแม่อ้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79
03/11/2565 : เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ 63
03/11/2565 : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ 67
03/10/2565 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายนาแลบ้านแม่อ้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>