องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
144962   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
17/06/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
17/06/2567 : ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 1
14/06/2567 : ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2
13/06/2567 : เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 6
13/06/2567 : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1/ 2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 ค 6
20/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 16
15/05/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 20 16
15/05/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 19 22
16/05/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 22
08/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการประจำรถกู้ชีพ - กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
08/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
02/05/2567 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 18 20
02/05/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-3980 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
02/07/2567 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
05/09/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สายนานางศิลป์ นานายปิยะ) 171
05/09/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าห้วยหมากพริกแห้ง) 137
22/08/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ครั้งที่ 22/2566 183
21/08/2566 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สายนานางศิลป์ - นานายปิยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 182
21/09/2023 : ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายวัดป่าห้วยหมากพริกแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176
16/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
16/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
16/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
15/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
15/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 2318 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
15/09/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมทำฝายชะลอน้ำบ้านหนองแสงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
08/08/2566 : แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 184
07/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170
04/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (เส้นไปไร่ นางสมสมัย ริพวงพันธ์)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
04/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในการรับรองในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
25/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (เส้นไปไร่ นายล่ำ มิ่งมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
25/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (เส้นไปไร่ตู้สนาม ลาวัล - ตู้อาคม นามโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
25/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5 (เส้นไปนา นายขวัญประชา ศรีสุธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
21/07/2566 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5 (เส้นไปนา นายขวัญประชา ศรีสุธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
21/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128
21/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในการรับรองการประชุม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
21/07/2566 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (เส้นไปไร่ นางสมสมัย ริพวงพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
18/07/2566 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (เส้นไปร่ตู้สนาม ลาวัล - ตู้อาคม นามโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 133
18/07/2566 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (เส้นไปไร่ นายล่ำ มิ่งมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 117
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
18/07/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานงานไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 95
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>