องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
104539   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
24/05/2566 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 5
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 4
25/05/2566 : การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566 5
16/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
19/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
12/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
11/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของงานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8
11/05/2566 : คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของงานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
12/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อของสัมนาคุณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
11/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
11/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
11/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งจิตอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8
08/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาสักยภาพของบุคคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10
10/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย 18
08/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บน ๕๙๘ หนองคาย 9
03/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
03/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
03/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
01/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการประจำรถกู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาเเจาะจง 16
01/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับมอบบ้านให้ผู้สูงอายุและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
01/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับคณะทำงานสำรวจตรวจสอบและจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
01/04/2566 : แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 17
03/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
03/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการยาม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
03/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
03/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
03/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
03/05/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ช่วยดูแลเด็ก จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
03/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
24/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
24/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
24/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๖๔-๐๐๑๒ 25
18/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาเจาะจง 16
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
10/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ ๓ (สายป่าช้าเก่า) 20
07/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบ,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับกรรมการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 25
07/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครังที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 21
07/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมานางรำอวยพรผู้สูงอายุ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ 14
07/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ 13
07/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 24
07/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
01/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่งและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 20
05/04/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>