องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
336   คน
สถิติทั้งหมด
184706   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อถุงยังชีพมอบผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2024 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 2667 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2024 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ -๒๖๖๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2024 : ซื้อวัสดุสำนักง่าน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2024 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81 - 8390 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2024 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81 - 3980 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๒ ช่อง บ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 (นางบัวพรรณ บุญประคอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 (นางมะณีวัล สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 (นายสมยุทธ สิมสวัสดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2024 : จ้างเหมาบริการช่างตัดผมตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายและแผ่นผับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2024 : จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2024 : จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2024 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2024 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2024 : ซื้อเพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน และใช้ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2024 : จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>