องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
18192   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

04/08/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ เส้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2020 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมูที่ ๑ (จำนวน ๒ เส้น)
21/07/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2020 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2020 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 : จ้างปริ้นงานและถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2020 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2020 : ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2020 : ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2020 : ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2020 : ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.37-012 แยก ทล.2376 แพลนปูน - บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/03/2020 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2020 : ครุภัณฑ์สำนักงาน
25/03/2020 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.37-012 แยก ทล.2376 แพลนปูน - บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3
11/03/2020 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/03/2020 : ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2020 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2020 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง นค.ถ.37-012)
19/02/2020 : จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีชนิดแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2020 : ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลแก้งไก่ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>