องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
144965   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
21/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 157
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 169
18/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176
16/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 142
16/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
16/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
15/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137
15/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 2318 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
15/09/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมทำฝายชะลอน้ำบ้านหนองแสงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
07/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 170
04/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (เส้นไปไร่ นางสมสมัย ริพวงพันธ์)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108
04/08/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในการรับรองในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107
25/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (เส้นไปไร่ นายล่ำ มิ่งมูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
25/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (เส้นไปไร่ตู้สนาม ลาวัล - ตู้อาคม นามโคตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117
25/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5 (เส้นไปนา นายขวัญประชา ศรีสุธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149
21/07/2566 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5 (เส้นไปนา นายขวัญประชา ศรีสุธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136
21/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128
21/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในการรับรองการประชุม (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87
18/07/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานงานไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 95
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
18/07/2566 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 (เส้นไปไร่ นางสมสมัย ริพวงพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและถุงมือเคลือบยาง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
18/11/3109 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะพลาสติกสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท (พลาสติก) และวัสดุอื่น ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่4 (หน้าบ้านนางแขก-บ้านนายเผด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือกออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวน้ำดื่มบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะก่ารเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 (สายหน้าบ้านนายเปี๊ยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม จำนวน 1 ราย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 96
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า จำนวน 1 ราย โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 106
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการยาม จำนวน 1 ราย 108
18/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทยแและธงตราสัญลักษณ์ สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98
17/07/2566 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อดอกไม้สดและพานธูปเทียนแพกรวยดอกไม้สดสำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122
17/07/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขอซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>